website vnja jeugdrechtboeken

Kabinet: meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Op 16 april 2018 lanceerden het ministerie van VWS en de VNG het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Uitgangspunt is een brede aanpak om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren.

Dit is te lezen in het plan:

Elk kind dat uit huis is geplaatst  krijgt een eigen mentor, elke jongere in de jeugdzorg gaat een toekomstplan maken voor na zijn achttiende. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder en effectiever beschermd en is separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd. Tijdiger passende hulp, zoveel mogelijk thuis opgroeien en meer begeleiding om zelfstandig te worden. Bovendien worden de wachtlijsten aangepakt.

Voor het actieplan klikt u hier

Voor het nieuwsbericht klikt u hier

Lees meer

Expertmeeting ‘Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context’

Lees meer

OM-beleid: Pubers in beeld (sexting)

Het Landelijk Expertisecentrum Kinderporno en Kindersekstoerisme heeft een leidraad opgesteld voor OM-beleid bij door jongeren geproduceerde seksuele afbeeldingen van minderjarigen (sexting).

De leidraad maakt inzichtelijk op basis van welke criteria bepaald kan worden wat de mate en wijze

van onderzoek en -vervolgens- de afdoening van deze zaken door politie en OM kan zijn. In de leidraad wordt benadrukt dat het niet mogelijk is om een waterdicht kader te schetsen dat voor alle sextingzaken geschikt is en dat van de betrokken functionarissen wordt verwacht dat zij, vanuit hun professionaliteit en ervaring, een juiste inschatting maken op basis van de vergaarde informatie en de handvatten die deze leidraad biedt.

Lees meer

Scheiden… en de kinderen dan?

Oud-minister Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden Zonder Schade, onderzocht de afgelopen maanden in opdracht van de ministeries van Justitie en Volksgezondheid hoe voorkomen kan worden dat kinderen het slachtoffer worden van een scheiding. Op 22 februari jl. bracht hij zijn ‘Agenda voor actie’ uit en presenteerde zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS. Het rapport ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ geeft concrete actielijnen die het hele scheidingsproces bestrijken, vanaf het beginnend ouderschap tot een nieuwe procedure bij de rechter.

Lees meer

Rapport Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering

Lees meer

Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht – proefschrift Y.N. van den Brink

Op 25 januari promoveerde Yannick van den Brink bij de Universiteit Leiden met het proefschrift ”Voorlopige hechtenis in het Nederlandse jeugdstrafrecht”. Het onderzoek richt zich op de vraag of de rechten van minderjarige verdachten in voorlopige hechtenis voldoen aan internationale en Europese kinder- en mensenrechtenverdragen. Van den Brink heeft in dit kader zaken geobserveerd bij verschillende rechtbanken en professionals geïnterviewd.

Van den Brink concludeert dat de voorlopig hechtenis diverse functies vervult en daardoor een belangrijke positie inneemt in het jeugdstrafrecht. Anderzijds concludeert hij ook dat de bescherming van minderjarige verdachten tegen onregelmatige en willekeurige toepassing van voorlopige hechtenis niet optimaal is gewaarborgd. Dat voorlopige hechtenis van minderjarigen structureel enkel op legitieme gronden en als uiterste maatregel en voor zo kort mogelijke duur wordt toegepast is niet gegarandeerd.

Van den Brink doet concrete aanbevelingen voor de wetgever, beleidsmakers, rechterlijke macht en andere betrokkenen in de rechtspraktijk. Bijvoorbeeld:

–        Het schrappen van schorsing onder voorwaarden en vervanging door een model waarin de rechter niet eerst de         voorlopige hechtenis hoeft te bevelen voordat hij/ zij minder ingrijpende alternatieven kan inzetten;

–        Het loslaten van de nauwe samenhang tussen toepassing van de voorlopige hechtenis en straftoemeting in de jeugdstrafrechtspraktijk;

–        Terughoudendheid bij kinderrechters in hun besluitvorming over voorlopige hechtenis met het op basis van ‘pedagogische overwegingen ’voorbij gaan aan fundamentele rechten van minderjarige verdachten.

Op 6 maart 2018 heeft de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, in een Kamerbrief gereageerd op het proefschrift.

–        Klik hier voor het proefschrift

–        Klik hier voor de Kamerbrief

Lees meer

De niet-herkende LVB’er: risico’s in het strafproces

Lees meer

Hoe vergaat het uithuisgeplaatste jongeren als volwassene?

Lees meer