website vnja jeugdrechtboeken

Commissie evaluatiepuntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand II:

De Commissie heeft de VNJA en andere organisaties gevraagd om input voor de evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand. De VNJA heeft gereageerd en verschillende mismatches qua puntentoekenning in jeugdrechtzaken benoemd; onder andere in de P043 zaken, de P042 zaken en de S020 zaken, en tevens het belang onderstreept van puntentoekenning/toevoegen bij de Veilig Thuis meldingen en Jeugdbeschermingstafels. Het bestuur zal deze input binnenkort mondeling toelichten aan de Commissie.

Lees meer

Pilot kosteloze rechtsbijstand bij uithuisplaatsingen

Ouders die te maken krijgen met een verzoek tot gezagsbeëindiging kunnen vanaf 1 januari 2023  gebruik maken van kosteloze rechtsbijstand tijdens de procedure bij de rechtbank die (mogelijk) leidt tot gezagsbeëindiging.
De pilot is op 1 oktober jl. uitgebreid met uithuisplaatsingen. Ouders van wie het kind/de kinderen voor de eerste keer uit huis wordt/worden geplaatst, hebben ook recht op kosteloze rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat (civiel jeugdrecht of familierechtadvocaat).
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de beleidsregel:
Tijdelijke beleidsregel kosteloze rechtsbijstand
 

Lees meer

MEER RECHTSBESCHERMING IN DE JEUGDBESCHERMING

Vanaf 2023 meer rechtsbescherming in de jeugdbescherming
Een actueel speerpunt van de Minister voor Rechtsbescherming is om de rechtsbescherming in de jeugdbescherming te verbeteren, dit onder meer naar aanleiding van de eindevaluatie van de Wet herziene kinderbeschermingsmaatregelen. Het eerste punt uit zijn plan van aanpak dat op korte termijn wordt uitgevoerd, is een pilot waarbij gedurende 1,5 jaar kosteloze rechtsbijstand beschikbaar wordt gesteld voor ouder(s) die te maken krijgen met een uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel. Op basis van de resultaten van de pilot neemt de minister medio 2024 een besluit over of en hoe de kosteloze rechtsbijstand structureel wordt vormgeven.

Lees meer

KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND VOOR ONTBODEN MINDERJARIGE VERDACHTEN

Er is een tijdelijke voorziening opgesteld die, totdat er een definitieve regeling komt, ontboden minderjarige verdachten die worden verdacht van het plegen van misdrijven, voorziet van kosteloze rechtsbijstand. Deze tijdelijke voorziening treedt per 7 april 2022 in werking. Deze voorziening vervangt per die datum de vergoedingen die nu aan ontboden minderjarige verdachten voor rechtsbijstand bij politieverhoor uit de Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz) worden uitbetaald.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/01/07/kosteloze-rechtsbijstand-voor-ontboden-minderjarige-verdachten
 

Lees meer

Ook niet aangehouden minderjarige verdachte recht op gefinancierde rechtsbijstand door advocaat

De rechtbank oordeelt dat ook een niet-aangehouden minderjarige verdachte recht
heeft op gefinancierde rechtsbijstand door een advocaat. Dit volgt uit artikel 6 van
de Richtlijn (EU) 2016/800*, die beoogt bescherming te bieden aan alle
minderjarige verdachten, ongeacht of zij zijn aangehouden. In de wet is ten
onrechte onderscheid gemaakt tussen niet-aangehouden en aangehouden
minderjarige verdachten. Dit kan tot gevolg hebben dat minderjarigen
rechtsbijstand wordt onthouden of dat zij, om hen alsnog aanspraak te laten maken
op gefinancierde rechtsbijstand, alsnog worden aangehouden. Gezien hun
kwetsbare positie, is dit ongewenst en in strijd met de bedoeling van de Richtlijn.
Dit betekent dat de wetgever de Richtlijn onjuist, althans onvolledig, heeft
geïmplementeerd. De rechtbank oordeelt dat de kernbepaling van de Richtlijn
rechtstreekse werking heeft. De rechtbank kan deze bepaling dus rechtstreeks
toepassen en bepalen dat de door eiser verleende rechtsbijstand aan de niet aangehouden minderjarige verdachte moet worden vergoed.
UITSPRAAK RB AMSTERDAM

Lees meer