website vnja jeugdrechtboeken

Brandbrief jeugdrechtadvocaten aan Raad voor Rechtsbijstand en Minister voor Rechtsbescherming over adequate regeling en vergoeding voor effectuering recht op verhoorbijstand

Sinds 1 juni 2019 is het voor minderjarigen niet langer mogelijk om afstand te doen van rechtsbijstand van een advocaat bij het politieverhoor ingevolge de implementatie van richting nr. 2016/800/EU. Deze verplichting is toe te juichen ter bescherming van de rechten van de minderjarige verdachten. De verantwoordelijkheid om hiervoor een adequate regeling en vergoeding te realiseren is vooralsnog echter niet genomen.

Per brief d.d. 13 juni 2019 doet Reinier Feiner, advocaat te Rotterdam, mede namens de VNJA en de jeugdrechtadvocatenverenigingen uit Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, een dringende oproep aan de directeur van de Raad voor Rechtsbijstand en de Minister voor Rechtsbescherming om hier alsnog zo spoedig mogelijk voor te zorgen.

Hier vindt u de brief: brief 13 juni 2019

Door het CDA en D66 is op 13 juni 2019 om een reactie van de minister verzocht op voormelde brief. De SP heeft op 14 juni 2019 schriftelijke Kamervragen gesteld aan de minister.

Wij houden u op de hoogte over verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Lees meer

Procedurele waarborgen minderjarige verdachten of beklaagden: wijziging wetboek van strafvordering per 1 juni 2019

Op 1 juni 2019 is de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van Richtlijn 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure in werking getreden.

In deze wet worden de rechten voor minderjarige verdachten en beklaagden opgenomen – voor zover dit nog niet was gebeurd – die voortvloeien uit de Richtlijn 2016/800/EU

Het gaat om het recht op informatie, het recht op bijstand van een raadsman voor en tijdens het verhoor, het recht op medische beoordeling, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op aanwezigheid bij het onderzoek ter terechtzitting.

Een gevolg van deze wetswijziging is onder meer dat aangehouden minderjarige verdachten vanaf 1 juni 2019 geen afstand meer kunnen doen van verhoorbijstand en dat wordt voorzien in de aanwijzing van een raadsman wanneer de verdachte in de avond wordt heengezonden omdat geen advocaat beschikbaar is en hij wordt uitgenodigd om de dag erna te verschijnen voor verhoor. Ook is expliciet bepaald dat voorlopige hechtenis voor een zo kort mogelijke duur mag worden bevolen.

Lees meer

Manifest voor het Kind

Lees meer

Open brief VNG aan kabinet over tekorten jeugdzorg en GGZ

Lees meer

Reactie VNJA op conceptwetsvoorstel Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB)

Conceptwetsvoorstel Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB)

Het conceptwetsvoorstel Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) is op 8 februari 2019 (opnieuw) in consultatie gegaan. Doel van dit wetsvoorstel is om het systeem van uitvoering van straffen aan te passen teneinde de kans te vergroten dat door de rechter opgelegde straffen effectief en tijdig worden uitgevoerd. De voorgestelde wijzigingen gaan onder meer over het stroomlijnen van de PIJ-maatregel voor minderjarigen en de TBS-maatregel voor volwassenen. De VNJA maakt zich daar zorgen over. Ook maakt de VNJA zich zorgen over het voornemen om executieverjaringstermijnen ook voor minderjarigen te laten vervallen.

Hier leest u de reactie van de VNJA in het kader van de consultatie d.d. 29 maart 2019: advies invoeringswet usb vnja

De VNJA vraagt met klem aandacht voor het feit dat berechting en bestraffing van jeugdigen fundamenteel verschilt van dat van volwassenen. Het jeugdstrafrecht kenmerkt zich door de pedagogische grondslag en dient zich (ook) te richten op rehabilitatie en (her-)opvoeding en niet slechts vergelding ten doel hebben. Het dient oog te hebben voor het feit dat jeugdigen in ontwikkeling zijn en waar nodig moeten worden bijgestuurd. Naast de bijdrage aan beveiliging van de maatschappij dient in het jeugdstraf-en sanctierecht dus ook de bijdrage aan de gunstige ontwikkeling van de jeugdige steeds meegewogen te moeten worden. De VNJA constateert in het wetsvoorstel dat dit aspect ten onrechte naar de achtergrond verdwijnt.  Dit is in strijd met de internationale beginselen van het jeugdstrafrecht, zoals vastgelegd in artikel 3, 37 en 40 IVRK en EU-richtlijnen.

Ook de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Rechtspraak uitten bezwaren. Klik hier voor deze reacties:

AdviesInvoeringswetUSBDEF_tcm26-385002 RSJ

AdviesInvoeringswetUSBDEF_tcm26-385002 RSJ

2019-14-invoeringswet-herziening-tenuitvoerlegging-strafrechtelijke-beslissingen Raad voor de Rechtspraak

Lees meer

RSJ-advies: Verhoog strafrechtelijke minimumleeftijd naar veertien jaar

Lees meer

Fair Trials training: Contact maken met de leefwereld van minderjarige verdachten

Lees meer